User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2018/11/08 17:38]
127.0.0.1 external edit
start [2018/12/01 03:17] (current)
lordneo
Line 1: Line 1:
-Xin cho danh Thầy vinh hiển 
-<​HTML>​ 
  
 +<​HTML>​
 +<div class="​news_content">​
 +                <div id="​start_char_id"​ class="​start_char">​Tr&​ecirc;​n đời n&​agrave;​y ai cũng mắc từng mắc sai lầm, thậm ch&​iacute;​ l&​agrave;​ ở mức độ thường xuy&​ecirc;​n. C&​oacute;​ những lỗi lầm nho nhỏ th&​ocirc;​i,​ chẳng hạn như chiều nay qu&​ecirc;​n kh&​ocirc;​ng gh&​eacute;​ qua cửa h&​agrave;​ng mua sữa. C&​oacute;​ những lỗi lầm to hơn một ch&​uacute;​t,​ v&​iacute;​ dụ như trễ giờ bay khi đi du lịch. V&​agrave;​ cũng c&​oacute;​ những lỗi lầm sẽ g&​acirc;​y n&​ecirc;​n những hậu quả khủng khiếp thay đổi cả đời người, như buộc tội oan cho người kh&​aacute;​c.</​div>​
 +<​p><​strong><​strong>&​nbsp;</​strong></​strong></​p>​
 +<​p><​span style="​font-weight:​ 400;">​Dĩ nhi&​ecirc;​n,​ chẳng ai th&​iacute;​ch mắc sai lầm. C&​aacute;​i cảm gi&​aacute;​c ph&​aacute;​t hiện ra m&​igrave;​nh đ&​atilde;​ sai thật kh&​oacute;​ chịu l&​agrave;​m sao. Nhưng điều đ&​aacute;​ng b&​agrave;​n ở đ&​acirc;​y l&​agrave;​ ch&​uacute;​ng ta phản ứng thế n&​agrave;​o với sự thực đ&​oacute;:​ mẹ bạn kh&​ocirc;​ng thể pha c&​agrave;​ ph&​ecirc;​ sữa v&​igrave;​ lỗi của bạn, cả nh&​agrave;​ trễ chuyến bay v&​igrave;​ bạn qu&​aacute;​ chủ quan, hay người bạn tố c&​aacute;​o phải ngồi t&​ugrave;​ 5 năm, rốt cuộc lại l&​agrave;​ người ho&​agrave;​n to&​agrave;​n v&​ocirc;​ tội?</​span></​p>​
 +<p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​
 +<div id=""​ class="​box_img">​
 +<figure class="​image"><​strong><​strong><​strong><​img src="​https://​i1.wp.com/​bryghtpath.com/​wp-content/​uploads/​2018/​01/​Man-with-Dominos-Illustration-for-Web.jpg?​resize=1000%2C600&​amp;​ssl=1"​ alt=""​ width="​800"​ /></​strong></​strong></​strong><​figcaption id="​img_caption">​C&​oacute;​ những lỗi lầm sẽ đem lại hậu quả kh&​ocirc;​n lường</​figcaption></​figure>​
 +</​div>​
 +<​p>​C&​oacute;​ những người, sẽ rất nhẹ nh&​agrave;​ng chấp nhận lỗi sai: &​ldquo;​Xin lỗi mẹ, đ&​aacute;​ng lẽ con phải mua th&​ecirc;​m sữa&​rdquo;​. C&​oacute;​ những người ngầm thừa nhận m&​igrave;​nh sai, v&​agrave;​ trả lời một c&​aacute;​ch &​yacute;​ tứ sao cho đẹp l&​ograve;​ng cả đ&​ocirc;​i b&​ecirc;​n:​ &​ldquo;​Nh&​agrave;​ m&​igrave;​nh đ&​aacute;​ng lẽ đ&​atilde;​ đến sớm hơn nhiều nếu đường kh&​ocirc;​ng tắc thế. Lần sau r&​uacute;​t kinh nghiệm đi sớm hơn nữa vậy&​rdquo;​. Nhưng cũng c&​oacute;​ những người khăng khăng phủ nhận rằng m&​igrave;​nh đ&​atilde;​ sai, dẫu cho mọi sự trắng đen r&​otilde;​ r&​agrave;​ng:​ &​ldquo;​C&​aacute;​i đếch g&​igrave;​ vậy? Họ thả hắn đi v&​igrave;​ kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ ADN v&​agrave;​ người kh&​aacute;​c đến đầu th&​uacute;​ sao? R&​otilde;​ r&​agrave;​ng ch&​iacute;​nh mắt t&​ocirc;​i thấy hắn lẻn v&​agrave;​o m&​agrave;​! Đ&​uacute;​ng l&​agrave;​ vớ vẩn!&​rdquo;​.</​p>​
 +<​p><​span style="​font-weight:​ 400;">​Trong hai trường hợp đầu ti&​ecirc;​n,​ bạn hẳn sẽ thấy h&​igrave;​nh b&​oacute;​ng của ch&​iacute;​nh m&​igrave;​nh v&​agrave;​ của nhiều người kh&​aacute;​c,​ v&​igrave;​ đ&​oacute;​ l&​agrave;​ hai phản ứng điển h&​igrave;​nh khi con người chấp nhận rằng m&​igrave;​nh đ&​atilde;​ sai. Ch&​uacute;​ng ta thừa nhận m&​igrave;​nh c&​oacute;​ tr&​aacute;​ch nhiệm trong việc n&​agrave;​y,​ d&​ugrave;​ l&​agrave;​ to&​agrave;​n bộ hay một phần (v&​agrave;​ đ&​ocirc;​i khi, l&​agrave;​ một phần rất, rất nhỏ), nhưng ch&​uacute;​ng ta kh&​ocirc;​ng bao giờ phủ định thực tế. Ch&​uacute;​ng ta kh&​ocirc;​ng khẳng định sữa vẫn c&​ograve;​n trong tủ lạnh, hay cả nh&​agrave;​ thực chất kh&​ocirc;​ng đi muộn. Ch&​uacute;​ng ta kh&​ocirc;​ng l&​agrave;​m thế.</​span></​p>​
 +<p style="​text-align:​ center;">&​nbsp;</​p>​
 +<div id=""​ class="​box_img">​
 +<figure class="​image"><​strong><​strong><​strong><​img src="​https://​s3-us-west-2.amazonaws.com/​hs-production-blog/​blog/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​17134600/​Wei_HeroFinal-14.png"​ alt=""​ width="​900"​ /></​strong></​strong></​strong><​figcaption id="​img_caption">​D&​ugrave;​ c&​oacute;​ chịu tr&​aacute;​ch nhiệm ho&​agrave;​n to&​agrave;​n hay kh&​ocirc;​ng,​ ch&​uacute;​ng ta vẫn phải thừa nhận rằng m&​igrave;​nh đ&​atilde;​ sai</​figcaption></​figure>​
 +</​div>​
 +<​p><​span style="​font-weight:​ 400;">​Nhưng nếu ai cũng như ch&​uacute;​ng ta, th&​igrave;​ x&​atilde;​ hội n&​agrave;​y đ&​atilde;​ tươi đẹp biết bao! C&​oacute;​ những kẻ tr&​ecirc;​n đời sẵn s&​agrave;​ng gạt phắt cả thực tế l&​ugrave;​ l&​ugrave;​ tr\ước mắt, v&​igrave;​ họ kh&​ocirc;​ng chấp nhận m&​igrave;​nh sai theo-bất-cứ-lẽ-n&​agrave;​o. T&​acirc;​m l&​yacute;​ của họ c&​oacute;​ vấn đề g&​igrave;​ trục trặc chăng? V&​agrave;​ tại sao họ lu&​ocirc;​n giữ trong m&​igrave;​nh t&​acirc;​m l&​yacute;​ đ&​oacute;?​ </​span><​em><​span style="​font-weight:​ 400;">​Tại sao họ kh&​ocirc;​ng bao giờ nhận sai?</​span></​em></​p>​
 +<​p><​span style="​font-weight:​ 400;">​C&​acirc;​u trả lời nằm ở kh&​ocirc;​ng g&​igrave;​ kh&​aacute;​c,​ ngo&​agrave;​i ch&​iacute;​nh c&​aacute;​i t&​ocirc;​i của họ. Thực tế th&​igrave;​ một số người vốn c&​oacute;​ &​ldquo;​sức bền t&​acirc;​m l&​yacute;&​rdquo;​ k&​eacute;​m hơn nhiều so với những người kh&​aacute;​c. Họ c&​oacute;​ c&​aacute;​i t&​ocirc;​i mong manh v&​agrave;​ t&​iacute;​nh tự &​aacute;​i rất cao. Những điều n&​agrave;​y khiến việc </​span><​em><​span style="​font-weight:​ 400;">​phải thừa nhận bản th&​acirc;​n đ&​atilde;​ sai lầm </​span></​em><​span style="​font-weight:​ 400;">​trở th&​agrave;​nh một lời đe dọa đ&​aacute;​ng sợ, m&​agrave;​ bản ng&​atilde;​ của họ kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ khả năng chịu đựng. Việc nhận sai sẽ khiến t&​acirc;​m l&​yacute;​ họ bị ảnh hưởng nặng nề, v&​agrave;​ cơ chế ph&​ograve;​ng thủ c&​oacute;​ sẵn trong họ sẽ l&​agrave;​m mọi c&​aacute;​ch để điều đ&​oacute;​ kh&​ocirc;​ng diễn ra. Nhận thức về thực tại của họ sẽ trở n&​ecirc;​n m&​eacute;​o m&​oacute;​ v&​agrave;​ biến dạng, nhằm giảm t&​iacute;​nh chất nguy hại của sự việc, v&​agrave;​ sự thay đổi ấy đồng nghĩa với việc họ <​em>​kh&​ocirc;​ng c&​ograve;​n thấy m&​igrave;​nh đang phạm sai lầm. </​em></​span></​p>​
 +<div id=""​ class="​box_img">​
 +<figure class="​image"><​img src="​https://​fupping.com/​wp-content/​uploads/​2018/​09/​Argument-3.jpg"​ alt=""​ width="​800"​ /><​figcaption id="​img_caption">​Tại sao họ c&​atilde;​i hăng đến thế? V&​igrave;​ bản th&​acirc;​n họ cũng c&​oacute;​ biết m&​igrave;​nh sai đ&​acirc;​u!</​figcaption></​figure>​
 +</​div>​
 +<p style="​text-align:​ center;"><​strong><​strong>&​nbsp;</​strong></​strong></​p>​
 +<​p><​span style="​font-weight:​ 400;">​Kết quả l&​agrave;​ họ sẽ tự đưa ra những lời biện bạch: &​ldquo;​S&​aacute;​ng nay con kiểm tra sữa vẫn c&​ograve;​n đủ, n&​ecirc;​n chắc ai uống hết rồi!&​rdquo;​. Dẫu cho lời biện bạch ph&​uacute;​t ch&​oacute;​t đ&​oacute;​ sẽ bị lật tẩy ngay tức khắc, rằng cả ng&​agrave;​y chẳng c&​oacute;​ ai kh&​aacute;​c ở nh&​agrave;,​ th&​igrave;​ họ vẫn cứ khăng khăng n&​oacute;​ l&​agrave;​ sự thật v&​agrave;​ đổ vấy theo kiểu thực-tại-n&​oacute;​-thế. Cứ như thể họ tin rằng c&​oacute;​ ma lẻn v&​agrave;​o nh&​agrave;,​ uống hết sữa rồi lại nhẹ nh&​agrave;​ng đi ra kh&​ocirc;​ng một dấu vết vậy. </​span></​p>​
 +<​p>​Trong t&​igrave;​nh huống buộc tội được n&​ecirc;​u ph&​iacute;​a tr&​ecirc;​n,​ họ sẽ cam đoan bằng mọi c&​aacute;​ch rằng m&​igrave;​nh đ&​atilde;​ nhận diện đ&​uacute;​ng người, bất chấp những bằng chứng mang t&​iacute;​nh khoa học v&​agrave;​ logic (ở đ&​acirc;​y l&​agrave;​ ADN v&​agrave;​ lời khai đầu th&​uacute;​). Khi phải đối chất, họ sẽ tấn c&​ocirc;​ng những người c&​oacute;​ quan điểm đối lập v&​agrave;​ b&​aacute;​c bỏ t&​iacute;​nh x&​aacute;​c thực của c&​aacute;​c quan điểm đ&​oacute;​ bằng những t&​igrave;​nh huống m&​acirc;​u thuẫn. Chẳng hạn như do ph&​ograve;​ng th&​iacute;​ nghiệm ph&​acirc;​n t&​iacute;​ch kết quả sai, hay lời khai của một t&​ecirc;​n trộm th&​igrave;​ kh&​ocirc;​ng thể c&​oacute;​ gi&​aacute;​ trị bằng lời khai của họ, kiểu kiểu như vậy.</​p>​
 +<div id=""​ class="​box_img">​
 +<figure class="​image"><​img src="​http://​s3.r29static.com//​bin/​entry/​56d/​1200x900/​1541149/​image.png"​ alt=""​ width="​800"​ /><​figcaption id="​img_caption">​Kh&​ocirc;​ng phải họ cố t&​igrave;​nh kh&​ocirc;​ng hiểu, m&​agrave;​ v&​igrave;​ nhận thức của họ ho&​agrave;​n to&​agrave;​n kh&​aacute;​c ch&​uacute;​ng ta</​figcaption></​figure>​
 +</​div>​
 +<p style="​text-align:​ left;">​Về bản chất, những người kh&​ocirc;​ng nhận m&​igrave;​nh sai l&​agrave;​ những người c&​oacute;​ t&​acirc;​m l&​yacute;​ mong manh hơn người kh&​aacute;​c. Nhưng quan niệm đ&​oacute;​ thường rất kh&​oacute;​ để x&​atilde;​ hội chấp nhận, bởi ngo&​agrave;​i thực tế, những người như tr&​ecirc;​n ho&​agrave;​n to&​agrave;​n b&​igrave;​nh thường về thể chất v&​agrave;​ thậm ch&​iacute;​ c&​ograve;​n bộc lộ quan điểm gay gắt, lấn &​aacute;​t người kh&​aacute;​c - những điều m&​agrave;​ ch&​uacute;​ng ta rất dễ đ&​aacute;​nh đồng với sức mạnh.</​p>​
 +<p style="​text-align:​ left;">​Nhưng sự cứng đầu về t&​acirc;​m l&​yacute;​ kh&​ocirc;​ng thể, v&​agrave;​ cũng kh&​ocirc;​ng n&​ecirc;​n được hiểu như một biểu hiện của sức mạnh. N&​oacute;​ thậm ch&​iacute;​ c&​ograve;​n l&​agrave;​ một dấu hiệu của sự yếu đuổi, một sự tự vệ bắt buộc phải l&​agrave;​m đối với bản th&​acirc;​n khi bước đến đường c&​ugrave;​ng. Thừa nhận m&​igrave;​nh sai chẳng phải l&​agrave;​ điều g&​igrave;​ vui vẻ, n&​oacute;​ đ&​ograve;​i hỏi ch&​uacute;​ng ta phải mạnh mẽ về t&​acirc;​m l&​yacute;​ v&​agrave;​ c&​oacute;​ sự dũng cảm nhất định để đối mặt với lỗi lầm. Tất cả ch&​uacute;​ng ta đều sẽ trải qua cảm gi&​aacute;​c ấy, v&​agrave;​ rồi cũng sẽ sớm ngu&​ocirc;​i ngoai.</​p>​
 +<div id=""​ class="​box_img">​
 +<figure class="​image"><​img src="​https://​www.motherjones.com/​wp-content/​uploads/​2018/​08/​20180807_blue-wave-suit-guy_2000.jpg?​w=990"​ alt=""​ width="​800"​ /><​figcaption id="​img_caption">​Khi t&​acirc;​m l&​yacute;​ vượt qua cơn s&​oacute;​ng dữ, ta sẽ c&​oacute;​ những gi&​acirc;​y ph&​uacute;​t b&​igrave;​nh y&​ecirc;​n</​figcaption></​figure>​
 +</​div>​
 +<​p><​span style="​font-weight:​ 400;">​C&​ograve;​n với những người kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ khả năng vượt qua điều đ&​oacute;,​ đối xử với họ như thế n&​agrave;​o,​ tất cả nằm ở quyền của bạn. Nhưng c&​oacute;​ một sai lầm m&​agrave;​ sau khi đọc b&​agrave;​i viết n&​agrave;​y,​ t&​ocirc;​i xin bạn đừng mắc phải: H&​atilde;​y ngừng nh&​igrave;​n nhận những người kh&​ocirc;​ng d&​aacute;​m thừa nhận lỗi lầm l&​agrave;​ gh&​ecirc;​ gớm hay hống h&​aacute;​ch,​ v&​igrave;​ ẩn b&​ecirc;​n trong con người họ, l&​agrave;​ những g&​igrave;​ ho&​agrave;​n to&​agrave;​n đối lập: </​span><​em><​span style="​font-weight:​ 400;">​Một t&​acirc;​m hồn rất dễ bị tổn thương.</​span></​em></​p>​
 +<​p><​strong><​strong>&​nbsp;</​strong></​strong></​p>​
 +<p style="​text-align:​ right;"><​em><​span style="​font-weight:​ 400;">​Theo </​span></​em><​strong><​a href="​https://​www.psychologytoday.com/​us/​blog/​the-squeaky-wheel/​201811/​why-some-people-can-never-admit-they-re-wrong"><​em>​Psychology Today</​em></​a></​strong></​p>​
 +<p style="​text-align:​ right;"><​em><​span style="​font-weight:​ 400;"><​strong>​V&​acirc;​n Anh</​strong>​ (bi&​ecirc;​n dịch)</​span></​em></​p>​
 +<p style="​text-align:​ right;">&​nbsp;</​p> ​   </​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
start.txt · Last modified: 2018/12/01 03:17 (external edit)