User Tools

Site Tools


laef4039

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

laef4039 [2018/12/18 08:20] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Thị trấn theo luật định ở bang Colorado, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Campo </b> là một thị trấn theo luật định nằm ở hạt Baca, Colorado, Hoa Kỳ, với dân số 109 người trong cuộc điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010. <sup id="​cite_ref-Census_2010_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup>​ Thị trấn nằm ở vùng đồng bằng lớn, nằm trên tuyến đường Hoa Kỳ 287/​385. ​ </​p><​p>​ Campo là một cái tên bắt nguồn từ tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là &​quot;​cánh đồng&​quot;​. <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup>​ Một bưu điện được gọi là Campo được thành lập vào năm 1913, <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup>​ và thị trấn phát triển xung quanh nó.  </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Campo nằm ở phía bắc biên giới Oklahoma ở phía nam Quận Baca tại <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 37 ° 06′17 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 102 ° 34 42 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 37.104731 ° N 102.578394 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 37.104731; -102,578394 [19659015]. [19659016] Via Hoa Kỳ Route 287/385 nó là 21 dặm (34 km) về phía bắc đến Springfield,​ quận lỵ, và 27 dặm (43 km) về phía nam đến thành phố Boise, Oklahoma. ​ </​p><​p>​ Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, thị trấn có tổng diện tích 0,1 dặm vuông (0,26 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả của nó đất. ​ </​p><​p>​ Một cơn lốc xoáy EF2 tồn tại lâu dài đã quét qua phía nam của thành phố Campo, Colorado vào ngày 31 tháng 5 năm 2010.  </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Climate">​ Khí hậu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <table class="​wikitable collapsible"​ style="​width:​100%;​ text-align:​center;​ line-height:​ 1.2em; margin:​auto;"><​tbody><​tr><​th colspan="​14">​ Dữ liệu khí hậu cho Campo, Colorado ​ </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Tháng ​ </​th> ​ <th scope="​col">​ tháng một  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng 2  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng ba  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng Tư  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng 5  </​th> ​ <th scope="​col">​ tháng sáu  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng 7  </​th> ​ <th scope="​col">​ tháng 8  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng chín  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng 10  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng 11  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng 12  </​th> ​ <th scope="​col"​ style="​border-left-width:​medium">​ Năm  </​th></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Trung bình cao ° F (° C)  </​th> ​ <td style="​background:​ #FFE6CE; color:#​000000;">​ 47 <br/> (8)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFD2A5; color:#​000000;">​ 51 <br/> (11)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFB66E; color:#​000000;">​ 59 <br/> (15)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF8D1B; color:#​000000;">​ 69 <br/> (21)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF6A00; color:#​000000;">​ 78 <br/> (26)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF4800; color:#​000000;">​ 88 <br/> (31)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF3300; color:#​000000;">​ 93 <br/> (34)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF3A00; color:#​000000;">​ 91 <br/> (33)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF5D00; color:#​000000;">​ 83 <br/> (28)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF860D; color:#​000000;">​ 71 <br/> (22)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFBD7C; color:#​000000;">​ 58 <br/> (14)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFE6CE; color:#​000000;">​ 47 <br/> (8)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF8E1E; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 69,5 <br/> (20.8) ​ </​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Trung bình thấp ° F (° C)  </​th> ​ <td style="​background:​ #C6C6FF; color:#​000000;">​ 22 <br/> (- 6)  </​td> ​ <td style="​background:​ #D1D1FF; color:#​000000;">​ 25 <br/> (- 4)  </​td> ​ <td style="​background:​ #E6E6FF; color:#​000000;">​ 32 <br/> (0)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FCFCFF; color:#​000000;">​ 40 <br/> (4)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFD2A5; color:#​000000;">​ 51 <br/> (11)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFAF60; color:#​000000;">​ 60 <br/> (16)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF9B37; color:#​000000;">​ 66 <br/> (19)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFA144; color:#​000000;">​ 65 <br/> (18)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFC489; color:#​000000;">​ 56 <br/> (13)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFF4EA; color:#​000000;">​ 43 <br/> (6)  </​td> ​ <td style="​background:​ #E6E6FF; color:#​000000;">​ 32 <br/> (0)  </​td> ​ <td style="​background:​ #CBCBFF; color:#​000000;">​ 23 <br/> (- 5)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFF3E8; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 42.9 <br/> (6.1)  </​td></​tr><​tr><​td colspan="​14"​ style="​text-align:​center;​font-size:​95%;">​ Nguồn: Accuweather <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử  </​th></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Điều tra dân số </​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr> ​ </​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 266 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 235 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −11,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ ] −12,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 185 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 10,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 121 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 34,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 150 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 24.0% 19659072] 109 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −27,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Est. 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 103 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_6-1"​ class="​reference">​[6]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −5,5% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Điều tra dân số thập niên <sup id="​cite_ref-DecennialCensus_13-0"​ class="​reference">​[13]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_14-0"​ class="​reference">​[14]</​sup>​ năm 2000, có 150 người, 55 hộ gia đình và 44 gia đình cư trú trong thị trấn. Mật độ dân số là 1.086,4 người trên mỗi dặm vuông (413,7 / km²). Có 79 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 572,2 mỗi dặm vuông (217,9 / km²). Thành phần chủng tộc của thị trấn là 95,33% da trắng, 3,33% người Mỹ bản địa và 1,33% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 4,67% dân số.  </​p><​p>​ Có 55 hộ gia đình trong đó 40,0% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 70,9% là vợ chồng sống chung, 5,5% có chủ hộ là nữ không có chồng và 20,0% là không có gia đình. 18,2% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 10,9% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,73 và quy mô gia đình trung bình là 3,11.  </​p><​p>​ Trong thị trấn, dân số được trải ra với 30,7% dưới 18 tuổi, 4,7% từ 18 đến 24, 25,3% từ 25 đến 44, 22,7% từ 45 đến 64 và 16,7% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 38 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 105,5 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 92,6 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thị trấn là 20.875 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 21.375 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 19,167 so với $ 19,375 đối với nữ. Thu nhập bình quân đầu người của thị trấn là $ 7,818. Có 33,3% gia đình và 45,6% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 73,2% dưới tám tuổi và 8,3% những người trên 64 tuổi. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Appearances_in_film">​ Xuất hiện trong phim </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Thị trấn được sử dụng làm địa điểm cho một cảnh trong bộ phim năm 1982 <i> Savannah Smiles </​i>​. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​   <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;"> ​ <ol class="​references"><​li id="​cite_note-COMun-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Thành phố Colorado năng động&​quot;​. Bang Colorado, Sở Nội vụ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2010-11-23 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2007-09-01 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Active+Colorado+Municipalities&​rft.pub=State+of+Colorado%2C+Department+of+Local+Affairs&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.dola.state.co.us%2Fdlg%2Flocal_governments%2Fmunicipalities.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACampo%2C+Colorado"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Gazetteer-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Gazetteer 2014 của Hoa Kỳ: Địa điểm&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 1 tháng 7 năm 2014 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 5 tháng 1, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2014+U.S.+Gazetteer+Files%3A++Places&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2014-07-01&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fmaps-data%2Fdata%2Fgazetteer2014.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACampo%2C+Colorado"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-MuniIncCO-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Thành lập thành phố Colorado&​quot;​. Bang Colorado, Bộ phận Nhân sự &amp; Hành chính, Lưu trữ Nhà nước Colorado. 2004-12-01 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2007-09 / 02 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Colorado+Municipal+Incorporations&​rft.pub=State+of+Colorado%2C+Department+of+Personnel+%26+Administration%2C+Colorado+State+Archives&​rft.date=2004-12-01&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.colorado.gov%2Fdpa%2Fdoit%2Farchives%2Fmuninc.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACampo%2C+Colorado"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-CenPopGazetteer2016-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Gazetteer 2016 của Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 25 tháng 7, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2016+U.S.+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww2.census.gov%2Fgeo%2Fdocs%2Fmaps-data%2Fdata%2Fgazetteer%2F2016_Gazetteer%2F2016_gaz_place_08.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACampo%2C+Colorado"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR3-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hội đồng quản trị về tên địa lý Hoa Kỳ&​quot;​. Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACampo%2C+Colorado"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-USCensusEst2016-6"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính dân số và đơn vị nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACampo%2C+Colorado"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-ZIPcode-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tra cứu mã ZIP&​quot;​. Bưu chính Hoa Kỳ. Được lưu trữ từ bản gốc <span class="​cs1-format">​ (JavaScript / HTML) </​span>​ vào ngày 3 tháng 9 năm 2007 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 9, </​span>​ 2007 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=ZIP+Code+Lookup&​rft.pub=United+States+Postal+Service&​rft_id=http%3A%2F%2Fzip4.usps.com%2Fzip4%2Fcitytown.jsp&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACampo%2C+Colorado"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Census_2010-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Số nhận dạng địa lý: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học năm 2010 (G001): thị trấn Campo, Colorado&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American Factfinder <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 25 tháng 9, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Geographic+Identifiers%3A+2010+Demographic+Profile+Data+%28G001%29%3A+Campo+town%2C+Colorado&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+Factfinder&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FG001%2F1600000US0811645&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACampo%2C+Colorado"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Dawson, John Frank (1954). <i> Đặt tên ở Colorado: tại sao 700 cộng đồng được đặt tên như vậy, 150 người gốc Tây Ban Nha hoặc Ấn Độ </i>. Denver, CO: Công ty xuất bản J. Frank Dawson trang. 12. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Place+names+in+Colorado%3A+why+700+communities+were+so+named%2C+150+of+Spanish+or+Indian+origin&​rft.place=Denver%2C+CO&​rft.pages=12&​rft.pub=The+J.+Frank+Dawson+Publishing+Co.&​rft.date=1954&​rft.aulast=Dawson&​rft.aufirst=John+Frank&​rft_id=https%3A%2F%2Fbabel.hathitrust.org%2Fcgi%2Fpt%3Fid%3Dmdp.39015051116740%3Bview%3D1up%3Bseq%3D18&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACampo%2C+Colorado"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bưu điện&​quot;​. Lịch sử bưu chính Jim Forte. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 6 tháng 3 năm 2016 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 24 tháng 6 </​span>​ 2016 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Post+offices&​rft.pub=Jim+Forte+Postal+History&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.postalhistory.com%2Fpostoffices.asp%3Fstate%3DCO&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACampo%2C+Colorado"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR1-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACampo%2C+Colorado"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Thời tiết vùng băng&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 27 tháng 5, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Campo+Weather&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.accuweather.com%2Fen%2Fus%2Fcampo-co%2F81029%2Fjanuary-weather%2F342575%3Fmonyr%3D1%2F1%2F2015%26view%3Dtable&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACampo%2C+Colorado"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-DecennialCensus-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Điều tra dân số. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACampo%2C+Colorado"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR2-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACampo%2C+Colorado"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </​h2> ​         <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1331 ​ Cached time: 20181211225441 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.640 seconds ​ Real time usage: 0.816 seconds ​ Preprocessor visited node count: 6058/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 121594/​2097152 bytes  Template argument size: 16933/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 17/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 36964/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.252/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 7.79 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 698.719 1 -total ​  ​48.63% 339.768 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​26.32% 183.877 1 Template:​Infobox ​  ​20.87% 145.853 1 Template:​Reflist ​  ​16.25% 113.575 13 Template:​Cite_web ​  ​13.33% 93.173 1 Template:​Short_description ​  7.95% 55.547 1 Template:​Weather_box ​  5.57% 38.906 2 Template:​Coord ​  5.36% 37.439 3 Template:​Convert ​  4.62% 32.309 2 Template:​Navbox ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​108389-0!canonical and timestamp 20181211225440 and revision id 853697598 ​  ​--> ​ </​div>​ <​noscript>​ <img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/>​ </​noscript>​ </​div></​pre>​ 
 +Trần thạch cao cực đẹp kích thích phát triển trẻ dưới 8 tuổi kỳ diệu 
 +<a href="​https://​www.leafdesign.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Khác với người lớn, phòng ngủ của trẻ nhỏ không chỉ là nơi bé ngủ mà còn là nơi bé vui chơi, học tập. Chính vì vậy, việc tạo một không gian thoải mái với nhiều màu sắc, hình khối để kích thích sự sáng tạo và trí tuệ của bé ngay từ khi còn nhỏ và vô cùng cần thiết. Một trong những vị trí thú hút sự quan sát của trẻ nhỏ nhiều nhất chính là trần nhà. Ngày nay việc sử dụng <span style="​color:​ #​0000ff;"><​strong>​trần thạch cao</​strong></​span>​ trong phòng ngủ của trẻ ngày càng trở nên phổ biến, hôm nay chúng tôi sẽ tư vấn giúp bạn chọn những mẫu trần thạch cao phòng ngủ kích thích sự phát triển của trẻ nhỏ.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Xem thêm: <span style="​color:​ #​0000ff;">​Những mẫu trần thạch cao cho phòng ngủ hiện đại và nổi bật nhất thế giới</​span></​strong></​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​1_Mau_tran_thach_cao_dep_cho_phong_ngu_cua_be_trai"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​1,​ Mẫu trần thạch cao đẹp cho phòng ngủ của bé trai.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Nếu con bạn là bé trai, bạn nên <​strong>​thiết kế</​strong>​ <​strong>​trần thạch cao</​strong>​ có màu vàng, xanh dương….với một số họa tiết thú vị như về bầu trời, thiên nhiên, vũ trụ bao la hay sử dụng hình ảnh của một số nhân vật hoạt hình, truyện tranh, những hình mang tính tưởng tượng cao để kích thích trí nhớ và sự tò mò cho trẻ, đồng thời cũng giúp bé có không gian thoải mái nhất để học tập, vui chơi. </​span></​p><​div id="​attachment_13662"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​13662"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-tran-thach-cao-kich-thich-su-phat-trien-cua-tre-duoi-8-tuoi/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu009/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu009.jpg"​ data-orig-size="​920,​690"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu009"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu009.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu009.jpg"​ class="​wp-image-13662 size-full"​ title="​Mẫu trần thạch cao kích thích sự phát triển của trẻ dưới 8 tuổi."​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu009.jpg"​ alt="​Mẫu trần thạch cao kích thích sự phát triển của trẻ dưới 8 tuổi."​ width="​920"​ height="​690"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Mẫu trần thạch cao phòng ngủ cho bé trai 01</​span></​p></​div><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Đối với những bé lớn hơn, bạn có thể thiết kế và trang trí <span style="​color:​ #​0000ff;"><​strong>​mẫu trần thạch cao</​strong>​ </​span>​theo cách đơn giản, tinh tế, kết hợp cùng hệ thống chiếu sáng rực rỡ là đã có căn phòng hoàn hảo cho bé yêu. Tuy nhiên bạn nên lưu ý, đối với phòng của trẻ em, bạn nên tận dụng tối đa nguồn sáng tự nhiên để tốt cho mắt và sự phát triển của trẻ. Một ô cửa sổ nhỏ để bé có thể đón ánh sáng tự nhiên vừa giúp mắt bé khỏe mạnh vừa hỗ trợ quá trình phát triển trí não và thể lực tốt hơn. </​span></​p><​div id="​attachment_13663"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​13663"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-tran-thach-cao-kich-thich-su-phat-trien-cua-tre-duoi-8-tuoi/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu006/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu006.jpg"​ data-orig-size="​920,​687"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu006"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu006.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu006.jpg"​ class="​wp-image-13663 size-full"​ title="​Mẫu trần thạch cao kích thích sự phát triển của trẻ dưới 8 tuổi."​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu006.jpg"​ alt="​Mẫu trần thạch cao kích thích sự phát triển của trẻ dưới 8 tuổi."​ width="​920"​ height="​687"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Mẫu trần thạch cao phòng ngủ cho bé trai 02</​span></​p></​div><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​2_Mau_tran_thach_cao_phong_ngu_dep_cho_be_gai"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​2,​ Mẫu trần thạch cao phòng ngủ đẹp cho bé gái.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Nếu gia đình bạn có một bé gái xinh xắn đáng yêu, bạn nên lựa chọn màu trắng, hồng nhạt, đỏ hoặc tím…là tone màu chủ đạo cho phòng của cô bé. Một số <​strong>​mẫu trần thạch cao phòng ngủ</​strong>​ có họa tiết bông hoa, ngôi sao, mặt trăng, hình nhân vật hoạt hình, hình trái tim…sẽ thu hút được sự chú ý của những bé gái. </​span></​p><​div id="​attachment_13664"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​13664"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-tran-thach-cao-kich-thich-su-phat-trien-cua-tre-duoi-8-tuoi/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu004/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu004.jpg"​ data-orig-size="​920,​690"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu004"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu004.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu004.jpg"​ class="​wp-image-13664 size-full"​ title="​Mẫu trần thạch cao kích thích sự phát triển của trẻ dưới 8 tuổi."​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu004.jpg"​ alt="​Mẫu trần thạch cao kích thích sự phát triển của trẻ dưới 8 tuổi."​ width="​920"​ height="​690"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Mẫu trần thạch cao phòng ngủ cho bé gái 03</​span></​p></​div><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Các bậc phụ huynh nên thỏa sức sáng tạo những <​strong>​mẫu trần thạch cao độc đáo</​strong>​ cho con bạn, để các bé có thể cảm nhận được tình yêu thương của ba mẹ dành cho mình. Sắc hồng có lẽ là màu sắc được nhiều bé gái yêu thích nhất. Hình ngôi sao nổi trên trần với màu hồng đậm có gắn thêm chiếc đèn treo nhỏ xinh như mẫu trên chẳng hạn, chắc chắn bé sẽ phải thét lên sung sướng khi nhìn thấy căn phòng của mình. </​span></​p><​div id="​attachment_13665"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​13665"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-tran-thach-cao-kich-thich-su-phat-trien-cua-tre-duoi-8-tuoi/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu002/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu002.jpg"​ data-orig-size="​920,​690"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu002"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu002.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu002.jpg"​ class="​wp-image-13665 size-full"​ title="​Mẫu trần thạch cao kích thích sự phát triển của trẻ dưới 8 tuổi."​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu002.jpg"​ alt="​Mẫu trần thạch cao kích thích sự phát triển của trẻ dưới 8 tuổi."​ width="​920"​ height="​690"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Mẫu tràn thạch cao cho phòng ngủ bé gái 04</​span></​p></​div><​div id="​attachment_13670"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​13670"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-tran-thach-cao-kich-thich-su-phat-trien-cua-tre-duoi-8-tuoi/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu010/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu010.jpg"​ data-orig-size="​920,​615"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu010"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu010.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu010.jpg"​ class="​wp-image-13670 size-full"​ title="​Mẫu trần thạch cao kích thích sự phát triển của trẻ dưới 8 tuổi."​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu010.jpg"​ alt="​Mẫu trần thạch cao kích thích sự phát triển của trẻ dưới 8 tuổi."​ width="​920"​ height="​615"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu010.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu010-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu010-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Mẫu trần thạch cao cho phòng ngủ bé gái.</​span></​p></​div><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​3_Mau_tran_thach_cao_cho_nhung_be_yeu_thich_su_sang_tao"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​3. Mẫu trần thạch cao cho những bé yêu thích sự sáng tạo.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Nếu bạn nhận thấy con mình luôn muốn tìm hiểu mọi thứ xung quanh và yêu thích sự sáng tạo, bạn nên sử dụng<​span style="​color:​ #​0000ff;"><​strong>​ mẫu trần thạch cao đẹp</​strong>​ </​span>​có họa tiết vũ trụ như mặt trăng, mặt trời, ngôi sao…để kích thích sự sáng tạo của trẻ về thế giới rộng lớn, bao la. Bạn hãy sử dụng hệ thống chiếu sáng mà xanh dương cho ngôi sao và màu vàng cho mặt trăng để bé có thể nhìn ngắm bầu trời khi về đêm, giúp bé dễ đi vào giấc ngủ hơn.</​span></​p><​div id="​attachment_13666"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​13666"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-tran-thach-cao-kich-thich-su-phat-trien-cua-tre-duoi-8-tuoi/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu011/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu011.jpg"​ data-orig-size="​920,​690"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu011"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu011.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu011.jpg"​ class="​wp-image-13666 size-full"​ title="​Mẫu trần thạch cao kích thích sự phát triển của trẻ dưới 8 tuổi."​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu011.jpg"​ alt="​Mẫu trần thạch cao kích thích sự phát triển của trẻ dưới 8 tuổi."​ width="​920"​ height="​690"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Mẫu trần thạch cao đẹp cho phòng ngủ bé yêu 05</​span></​p></​div><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Ngoài ra bạn có thể sử dụng một số nhân vật hoạt hình hay những nhân vật cổ tích để thiết kế cho trần thạch cao, làm cho các bé gợi nhớ về những câu chuyện đã được nghe ông bà, bố mẹ kể…nhằm tăng khả năng ghi nhớ cho trẻ. Kết hợp sử dụng các hình dán tường các nhân vật hoạt hình hoặc các con thú để tăng tính sáng tạo cho că phòng hơn. Tuy nhiên cần lưu ý các hình con vật nên là những con vật hiền hòa như chó, mèo, lợn, hươu cao cổ,… không dùng các con vật hung dữ như hổ, sư tử, cá sấu… nếu bé còn quá nhỏ sẽ ảnh hưởng tới sự hình thành tính cách của bé. </​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​4_Mau_tran_thach_cao_cho_nhung_be_yeu_thien_nhien"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​4. Mẫu trần thạch cao cho những bé yêu thiên nhiên.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Với những bé yêu thích môi trường tự nhiên với cỏ, cây, hoa, lá…bạn hoàn toàn có thể đưa những chi tiết này vào phòng ngủ của con. Một phòng ngủ với những cánh bướm với nhiều màu sắc đang bay lượn, hay với một ông mặt trời đang tỏa nắng ban mai là lựa chọn không tồi, chắc chắn bé sẽ cảm nhận được tình yêu của ba mẹ dành cho bé bằng những mẫu<​strong>​ trần thạch cao cho phòng ngủ trẻ em</​strong>​ này.</​span></​p><​div id="​attachment_13668"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​13668"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-tran-thach-cao-kich-thich-su-phat-trien-cua-tre-duoi-8-tuoi/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu003/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu003.jpg"​ data-orig-size="​920,​491"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu003"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu003.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu003.jpg"​ class="​wp-image-13668 size-full"​ title="​Mẫu trần thạch cao kích thích sự phát triển của trẻ dưới 8 tuổi."​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu003.jpg"​ alt="​Mẫu trần thạch cao kích thích sự phát triển của trẻ dưới 8 tuổi."​ width="​920"​ height="​491"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Mẫu trần thạch cao cho phòng ngủ đẹp 06</​span></​p></​div><​div id="​attachment_13669"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​13669"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-tran-thach-cao-kich-thich-su-phat-trien-cua-tre-duoi-8-tuoi/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu005/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu005.jpg"​ data-orig-size="​920,​920"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu005"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu005.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu005.jpg"​ class="​wp-image-13669 size-full"​ title="​Mẫu trần thạch cao kích thích sự phát triển của trẻ dưới 8 tuổi."​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu005.jpg"​ alt="​Mẫu trần thạch cao kích thích sự phát triển của trẻ dưới 8 tuổi."​ width="​920"​ height="​920"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu005.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​mau-thach-cao-phong-ngu-cho-be-yeu005-150x150.jpg 150w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Mẫu trần thạch cao cho phòng ngủ 07</​span></​p></​div><​p><​img data-attachment-id="​24178"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​goi-y-nhung-mau-tran-thach-cao-dep-nhat-cho-phong-ngu-tre-em/​tran-thach-cao-cho-phong-ngu-tre-em02/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​tran-thach-cao-cho-phong-ngu-tre-em02.bmp"​ data-orig-size="​920,​657"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​tran-thach-cao-cho-phong-ngu-tre-em02"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​tran-thach-cao-cho-phong-ngu-tre-em02.bmp"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​tran-thach-cao-cho-phong-ngu-tre-em02.bmp"​ class="​aligncenter wp-image-24178 size-full"​ title="​Mẫu trần thạch cao kích thích sự phát triển của trẻ dưới 8 tuổi-08"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​tran-thach-cao-cho-phong-ngu-tre-em02.bmp"​ alt="​Mẫu trần thạch cao kích thích sự phát triển của trẻ dưới 8 tuổi-08"​ width="​920"​ height="​657"/></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​5_Lien_he_voi_don_vi_thi_cong"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​5. Liên hệ với đơn vị thi công.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Kiến trúc- nội thất Vietnamarch</​strong>​ luôn sẵn sàng đồng hành cùng gia đình bạn trong việc tạo ra những mẫu thiết kế trần thạch cao đẹp cho phòng ngủ của thiên thần nhỏ nhà bạn. Dù bạn ở <​strong>​Tỉnh Nghệ An, Tỉnh Hà Tĩnh, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Quảng Trị, Tỉnh Thừa Thiên Huế</​strong>,​.. hay bất cứ tỉnh thành nào trên toàn quốc, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn qua địa chỉ:</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​strong><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Kiến trúc – nội thất Vietnamarch.</​span></​strong></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Tầng 2 – 61 Nguyễn Xiển,Hà Nội,​Việt Nam</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ Tel: 04.6681.2328 – Hotline: <span style="​color:​ #​333300;"><​strong>​0904.183.097 (24/​7)</​strong></​span></​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ Lịch làm việc: 8h30 – 17h30 từ T2 – T6 8h30 – 12h30 T7</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ Website: <span style="​color:​ #​333300;"><​strong>​vietnamarch.com.vn</​strong></​span></​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ Email: <span style="​color:​ #​333300;"><​strong>​[email protected]</​strong></​span></​span></​p><​p style="​text-align:​ right;"><​strong><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Tác giả: Nhâm Thị Nhung</​span></​strong></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ </​span></​p><​p><​span class="​embed-youtube"​ style="​text-align:​center;​ display: block;"><​iframe class="​youtube-player"​ type="​text/​html"​ width="​840"​ height="​503"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​Sks-4JoAjxA?​version=3&​amp;​rel=1&​amp;​fs=1&​amp;​autohide=2&​amp;​showsearch=0&​amp;​showinfo=1&​amp;​iv_load_policy=1&​amp;​wmode=transparent"​ allowfullscreen="​true"​ style="​border:​0;"></​iframe></​span></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​883</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Trần thạch cao cực đẹp kích thích phát triển trẻ dưới 8 tuổi kỳ diệu
laef4039.txt · Last modified: 2018/12/18 08:20 (external edit)