User Tools

Site Tools


bellasf1244

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bellasf1244 [2018/12/18 08:20] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Ngôi làng ở Nebraska, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Hubbard </b> là một ngôi làng ở hạt Dakota, Nebraska, Hoa Kỳ. Nó là một phần của Thành phố Sioux, Khu vực thống kê đô thị IA của NE NE. Dân số là 236 tại cuộc điều tra dân số năm 2010.  </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Công ty đất đai thành phố Dakota đặt ra Hubbard vào năm 1880. Thị trấn được đặt theo tên của Thẩm phán Asahel W. Hubbard, chủ tịch của Covington, Columbus &amp; Black Hills Đường sắt. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup><​sup id="​cite_ref-casde_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup><​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Hubbard nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 42 ° 23′10 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 96 ° 35′31 ″ W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 42.38611 ° N 96.59194 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 42.38611; -96,59194 [19659014] (42,386121, -96,​591939). [19659015] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, làng có tổng diện tích là 0,17 dặm vuông (0,44 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả của nó đất. <sup id="​cite_ref-Gazetteer_files_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ năm 2010, có 236 người , 80 hộ gia đình và 62 gia đình cư trú trong làng. Mật độ dân số là 1.388,2 người trên mỗi dặm vuông (536,0 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 89 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 523,5 mỗi dặm vuông (202,1 / km <sup> 2 </​sup>​). Thành phần chủng tộc của làng là 91,5% Trắng, 2,5% Đảo Thái Bình Dương, 5,5% từ các chủng tộc khác và 0,4% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 5,5% dân số.  </​p><​p>​ Có 80 hộ gia đình trong đó 38,8% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 63,8% là vợ chồng sống chung, 11,3% có chủ hộ là nữ không có chồng, 2,5% có chủ nhà là nam không có vợ. hiện tại, và 22,5% là những người không phải là gia đình. 16,3% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 7,5% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,95 và quy mô gia đình trung bình là 3,29.  </​p><​p>​ Tuổi trung vị trong làng là 35,8 tuổi. 30,1% cư dân dưới 18 tuổi; 8,5% ở độ tuổi từ 18 đến 24; 21,2% là từ 25 đến 44; 28,8% là từ 45 đến 64; và 11,4% là từ 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của làng là 49,6% nam và 50,4% nữ.  </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ năm 2000, có 234 người, 83 hộ gia đình và 56 gia đình cư trú trong làng. Mật độ dân số là 1.325,9 người trên mỗi dặm vuông (501,9 / km²). Có 95 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 538,3 mỗi dặm vuông (203,8 / km²). Thành phần chủng tộc của làng là 98,72% Trắng và 1,28% từ hai chủng tộc trở lên.  </​p><​p>​ Có 83 hộ gia đình trong đó 39,8% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 55,4% là vợ chồng sống chung, 9,6% có chủ hộ là nữ không có chồng và 32,5% không có gia đình. 27,7% tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 10,8% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,82 và quy mô gia đình trung bình là 3,52.  </​p><​p>​ Trong làng, dân số được trải ra với 32,5% dưới 18 tuổi, 12,0% từ 18 đến 24, 28,2% từ 25 đến 44, 15,4% từ 45 đến 64 và 12,0% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 29 tuổi. Cứ 100 nữ giới thì có tới 116,7 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 107,9 nam.  </​p><​p>​ Tính đến năm 2000, thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong làng là 40.938 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 42.188 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 31,818 so với $ 20,625 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của làng là 15.644 đô la. Khoảng 8,5% gia đình và 10,0% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 5,7% những người dưới mười tám tuổi và 10,0% trong số sáu mươi lăm tuổi trở lên.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-Gazetteer_files-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Gazetteer 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2012-01-24 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-06-24 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files+2010&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Ffiles%2FGaz_places_national.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHubbard%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-FactFinder-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-06-24 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHubbard%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-USCensusEst2016-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHubbard%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR2-4"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHubbard%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR3-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hội đồng quản trị tên Hoa Kỳ&​quot;​. Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHubbard%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Công ty đường sắt Chicago và Tây Bắc (1908). <i> Lịch sử về nguồn gốc của các địa danh được kết nối với Chicago &amp; North Western và Chicago, St. Paul, Minneapolis &amp; Omaha Railways </i>. tr. 179. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=A+History+of+the+Origin+of+the+Place+Names+Connected+with+the+Chicago+%26+North+Western+and+Chicago%2C+St.+Paul%2C+Minneapolis+%26+Omaha+Railways&​rft.pages=179&​rft.date=1908&​rft.au=Chicago+and+North+Western+Railway+Company&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DOspBAQAAMAAJ%26pg%3DPA179&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHubbard%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-casde-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Jensen, Charlene. &​quot;​Hubbard,​ Hạt Dakota&​quot;​. Nebraska ... Thị trấn của chúng tôi. Truy cập 2011-04-20. </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Gannett, Henry (1905). <i> Nguồn gốc của một số tên địa danh nhất định tại Hoa Kỳ </i>. Chính phủ. In. Tắt. tr. 162. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Origin+of+Certain+Place+Names+in+the+United+States&​rft.pages=162&​rft.pub=Govt.+Print.+Off.&​rft.date=1905&​rft.au=Gannett%2C+Henry&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9V1IAAAAMAAJ%26pg%3DPA162%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHubbard%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR1-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHubbard%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-DecennialCensus-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Điều tra dân số. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHubbard%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div> ​     <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1330 ​ Cached time: 20181212044511 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.472 seconds ​ Real time usage: 0.592 seconds ​ Preprocessor visited node count: 4450/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 62249/​2097152 bytes  Template argument size: 7818/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 23/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 24456/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.210/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 5.94 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 520.845 1 -total ​  ​61.32% 319.394 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​38.89% 202.575 1 Template:​Infobox ​  ​17.14% 89.275 7 Template:​Cite_web ​  ​11.08% 57.733 1 Template:​Short_description ​  8.23% 42.879 2 Template:​Coord ​  6.71% 34.930 3 Template:​Convert ​  5.75% 29.924 1 Template:​US_Census_population ​  4.39% 22.886 1 Template:​Pagetype ​  4.17% 21.713 1 Template:​Infobox_settlement/​densdisp ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​123843-0!canonical and timestamp 20181212044511 and revision id 839946240 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre> ​ <​br>​ 
 +Ba mẫu kệ ti vi hiện đại tăng giá trị thẩm mỹ cho không gian phòng khách 
 +<a href="​https://​bellasofa.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<p style="​text-align:​ justify"><​strong>​Thiết kế kệ tivi hiện đại từ lâu đã trở thành vật dụng trang trí hữu ích trong phòng khách đẹp của mọi gia đình. Nếu như trước kia kệ tivi chỉ đơn thuần là những chiếc bàn để tivi hay nhiều nhà có thể kết hợp bàn tivi với bàn nước thì giờ đây các mẫu kệ tivi đã được chú trọng và khoác lên mình rất nhiều mẫu mã và kiểu dáng độc đáo phù hợp với nhiều không gian, nhiều nhu cầu sử dụng cũng như thể hiện được phong cách của gia đình bạn mang lại cho gia chủ sự tiện nghi nhất. Dưới đây là một số mẫu kệ ti vi thông minh giúp bạn hoàn thiện không gian sống một cách tối ưu nhất.</​strong></​p> ​ <p style="​text-align:​ justify"><​img class="​aligncenter size-full wp-image-719"​ src="​http://​sofagiadinh.net/​wp-content/​uploads/​2016/​12/​ba-mau-ke-ti-vi-hien-dai-tang-gia-tri-tham-cho-khong-gian-phong-khach-1.jpg"​ alt="​ba-mau-ke-ti-vi-hien-dai-tang-gia-tri-tham-cho-khong-gian-phong-khach-1"​ width="​600"​ height="​365"​ /></​p> ​ <p style="​text-align:​ center"><​em>​Kệ ti vi xoay</​em></​p> ​ <ol style="​text-align:​ justify"> ​   <​li><​strong>​Kệ ti vi xoay</​strong></​li> ​ </​ol> ​ <p style="​text-align:​ justify">​Kệ ti vi xoay là một món đồ nội thất thông minh phù hợp với nhiều không gian khác nhau giúp bạn phát huy tối đa nhu cầu giải trí. Một chiếc kệ ti vi cố định luôn đòi hỏi bạn phải có một góc nhìn chuẩn mới có thể xem được rõ nét, nhưng nếu bạn sở hữu một chiếc kệ tivi xoay thì đó lại là một câu chuyện khác. Chiếc kệ này giúp bạn có thể theo dõi tivi ở nhiều khoảng không gian khác nhau. Ở căn phòng này, kệ xoay được lắp vào phần tường ngăn giữa hai phòng, nhờ thiết kế xoay linh động, bạn có thể xem đi tivi ở bất kì không gian nào chỉ với thao tác xoay nhẹ vô cùng tiện lợi</​p> ​ <ol style="​text-align:​ justify"​ start="​2"> ​   <​li><​strong>​Kệ ti vi kiêm vách ngăn</​strong></​li> ​ </​ol> ​ <p style="​text-align:​ justify">​Một chiếc kệ ti vi thông minh đóng thêm vai trò là vách ngăn phân chia trong nhiều không gian, đặc biệt là những căn phòng rộng kiêm nhiệm nhiều chức năng là một gợi ý tuyệt vời mà chúng tôi muốn giới thiệu tới các gia đình. Trong không gian phòng khách, chiếc tivi nằm ở vách ngăn giữa giường ngủ và ghế nghỉ đáp ứng được nhu cầu xem tivi của gia chủ mà không cần đến một bức tường cố định.</​p> ​ <ol style="​text-align:​ justify"​ start="​3"> ​   <​li><​strong>​Kệ ti vi nhiều ngăn kéo</​strong></​li> ​ </​ol> ​ <p style="​text-align:​ justify">​Với những thiết kế và thi công các mẫu kệ tivi đẹp làm nổi bật không gian phòng khách của bạn mang lại sự tiện nghi là nơi chứa đầy đủ và gọn gàng các vật dụng như tivi, đầu máy, loa, băng đĩa…v.v với giá thành hợp lí. Một chiếc kệ ti vi nhiều ngăn kéo sẽ giúp bạn tăng khả năng lưu trữ cho không gian, từ đó khiến cho phòng khách thêm rộng rãi, thông thoáng.</​p> ​ <p style="​text-align:​ justify"><​img class="​aligncenter size-full wp-image-718"​ src="​http://​sofagiadinh.net/​wp-content/​uploads/​2016/​12/​ba-mau-ke-ti-vi-hien-dai-tang-gia-tri-tham-cho-khong-gian-phong-khach-2.jpg"​ alt="​ba-mau-ke-ti-vi-hien-dai-tang-gia-tri-tham-cho-khong-gian-phong-khach-2"​ width="​600"​ height="​397"​ /></​p> ​ <p style="​text-align:​ center"><​em>​Kệ ti vi kiêm vách ngăn</​em></​p> ​ <p style="​text-align:​ justify"><​strong>​Kệ ti vi</​strong>​ hiện nay được thiết kế hết sức phong phú, đa dạng. Tùy vào sở thích cũng như nhu cầu sử dụng mà các gia đình cân nhắc, tính toán chọn mua sao cho phù hợp nhất.</​p>​ 
 +Ba mẫu kệ ti vi hiện đại tăng giá trị thẩm mỹ cho không gian phòng khách
bellasf1244.txt · Last modified: 2018/12/18 08:20 (external edit)